Ontdek de kracht van de natuur!

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met
derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de door ons aangeboden dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/01/2020, met publicatie van een nieuwe
versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld
derden. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshopsoftware
Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify software. Persoonlijke gegevens
verzameld bij het gebruik van onze website en diensten wordt gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Shopify heeft op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt het recht om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen services te verbeteren.

Betalingsverwerkers
Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op eventuele diensten van Shopify waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Recensies
We gebruiken Shopify om reviews te verzamelen. Om een ​​recensie achter te laten, moet u uw e-mailadres, naam en woonplaats invullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw review aan uw bestelling te koppelen. Bovendien publiceert Shopify uw naam en woonplaats op hun eigen website. In sommige gevallen kan Shopify contact met u opnemen om u te vragen uw recensie te verduidelijken, uit te werken of erop te reageren. In het geval van een van onze beoordelingsverzoeken delen wij uw naam en e-mailadres met Shopify, zij gebruiken deze informatie met als enig doel u uit te nodigen om achter te laten
een beoordeling. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Shopify behoudt het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten aan te bieden en deze met derden te delen, wij hebben Shopify hiervoor toestemming gegeven. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de diensten van
Shopify dat gebruik maakt van derde partijen.

Transport en logistiek
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van GLS. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat wij uw naam, adres en woongegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. Indien GLS onderaannemers inschakelt, zal zij deze informatie met deze partijen delen.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van gegevensverwerking. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij eerst om uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u onze diensten te kunnen leveren en/of verder te kunnen verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen zijn we mogelijk door de overheid verplicht tot het delen van uw gegevens met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen hieraan gehoor te geven en te helpen, maar zullen wij, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bijhouden en bewaren totdat u aan ons kenbaar maakt dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Zo’n bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Facturen zijn wij verplicht bij uw (persoonlijke)
gegevens vanwege relevante administratieve verplichtingen wordt deze informatie veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die in het kader van uw opdracht of taak zijn gemaakt.

Jou rechten
Op grond van geldend Nederlands en Europees recht heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u als betrokken partij een beroep kunt doen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen versturen wij in principe alleen
facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u bij ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, voor het geval er sprake is van een vergeetverzoek
zal een administratie bijhouden van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat. Gebaseerd op gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om bij vermoeden een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
dat wij uw persoonsgegevens slecht behandelen of misbruiken.

Recht van inzage
U behoudt te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via de e-mail een bericht
bij ons bekende adres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen voor onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw
Indien het verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet langer aan u kunnen aanbieden, omdat we de eerdere gegevensveiligheid niet langer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of namens ons door derden, van uw persoonsgegevens. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij een terecht bezwaar komen wij terug
alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dat moment hebben verwerkt en daarna de verwerking staken. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op een zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is.
Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Recent bekeken